Det finns många situationer då en tolk kan behövas, men beroende på situationen så behövs olika typer av tolkning. Konsekutivtolkning betyder att tolken tolkar det som talaren sagt när denne talat klart. Hur långt tillbaka i tiden tolken kan återge det som sagts beror på vad som är mest passande för sammanhanget. Ibland görs en konsekutivtolkning några meningar tillbaka och ibland betydligt längre. Den stora skillnaden mot det som till exempel kallas simultantolkning är att tolken vid konsekutivtolkning inte talar och lyssnar samtidigt. Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar. Om det är mer än några få deltagare på det möte som ska tolkas så behöver man ofta en hel del tekniks utrustning. Simultantolkning kan också göras genom att viska samtidigt som den som talar. Detta är självklart oftast inte lämpligt vid större sammankomster. En tolk som utför konsekutivtolkning är för det mesta utrustad med papper och penna, eller gör på annat sätt sina stödanteckningar för att kunna korrekt återge det som sagts.

I vilka situationer är konsekutivtolkning lämpligt?

I de situationer då simultantolkning inte är lämpligt av olika skäl, fungerar konsekutivtolkning oftast mycket bättre. Fördelen med konsekutivtolkning är att eftersom tolkningen sker i ett stycke, eller flera, i taget, så riskerar man inte att missa viktiga detaljer, exempelvis vid möten med avancerad terminologi. Konsekutivtolkning är oftast den allra bästa metoden vid olika typer av möten och förhandlingar. En fördel med konsekutivtolkning är också att tempot blir lugnare, och man inte riskerar att missa detaljer om förhandlingarna är komplicerade av någon orsak. Vid konsekutivtolkning kan man enkelt säga att talare och tolk turas om att prata. Ibland tolkar tolken en eller två meningar i taget, som vid exempelvis affärsmöten och liknande. Konsekutivtolkning är också lämpligt för att tolka till exempel tal och föredrag. Då tolkas istället större portioner av det som sagts i efterhand.

Om du behöver hjälp med konsekutivtolkning mellan svenska och tjeckiska eller slovakiska, kontakta mig eller läs mer om mina tjänster.